Розклад занять, освітня програма

Схвалено                                                              

педагогічною радою                                             

ЗДО «Ялинка» імені В.О. Сухомлинського                                 

протокол № _1___ від  04.09.2023                               

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

 

закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу “Ялинка”

імені В.О.Сухомлинського

Броварської міської ради 

Броварського району Київської області 

на 2023 – 2024 н.р.

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

ЗДО "Ялинка" імені В.О.Сухомлинського

на 2023-2024 н.р.

 

Зміст

Вступ.  Призначення заклад дошкільної освіти  (ясла-садка) комбінованого типу «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського та засоби його реалізації. 3

Розділ 1. Проблема та завдання, над яким працюватиме заклад дошкільної освіти  (ясла-садка) комбінованого типу «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського у 2023-2024 н.р. 4

Розділ 2. Права та обов'язки здобувачів освіти 6

Розділ 3. Умови забезпечення якості  дошкільної освіти в закладі дошкільної освіти  (ясла-садка) комбінованого типу «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського

1. Кадрове забезпечення

2. Середовище ЗДО

  7

 

7

9

Розділ 4. Портрет випускника

1.      Показники компетентності

2.    Наступність ЗДО та ЗСО 10

10

12

Розділ 5. Планування освітньої діяльності заклад дошкільної освіти  (ясла-садка) комбінованого типу «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського у 2023-2024 н.р.

1. Навчальне навантаження

2. Форма планування роботи з дітьми

3. Планування роботи з батьками 13

 

 

13

14

16

Розділ 6. Особливості організації освітнього процесу

1.      Гурткова робота

2.      Використання інноваційних методик та технологій

16

 

16

17

Розділ 7. Моніторинг якості наданих освітніх послуг 18

Розділ 8. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми. 18

 

 

 

 

Вступ

 Призначення закладу дошкільної освіти  (ясла-садка) комбінованого типу «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського та засоби його реалізації

Очікування суспільства сьогодні насамперед пов’язані з формуванням життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини. Починати розв’язання цих проблем слід із дошкільного дитинства, оскільки саме в цей віковий період закладається фундамент оптимістичного світобачення; формуються уявлення дитини про свої права та обов’язки, про себе як представника певної статі, про себе минулого — теперішнього — завтрашнього; засвоюються моральні правила і норми, розвивається довільна поведінка.

В умовах оновлення змісту дошкільної освіти через формування принципово нових підходів до організації роботи в закладах дошкільної освіти колектив працює над подоланням цих та інших актуальних проблем.

Метою функціонування ЗДО «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського є:

•         гарантування якості освіти;

•         формування довіри суспільства до закладу та системи освіти;

•         постійне та послідовне підвищення якості освіти.

Робота заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського спрямована на надання якісних освітніх послуг населенню. Для цього педагогічний колектив закладу використовує в освітньому процесі найкращий досвід педагогів України, інноваційні методики та технології, але спирається на народні традиції виховання дітей.

Злагоджена робота колективу сприяла створенню власної системи освітньої діяльності, яка має позитивні результати. Про це свідчать високі результати моніторингових досліджень рівня розвиненості та навченості дітей старшого дошкільного віку та дітей-випускників закладу, що навчаються в перших класах ЗОШ міста.

Одним з важливих засобів реалізації призначення заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) комбінованого типу «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського є підвищення професійного рівня педагогів закладу, що відбувається за декількома напрямками:

- курсова перепідготовка педагогів ЗДО;

- самоосвіта;

- «Школа молодого вихователя»;

- активні та інтерактивні форми роботи з педагогами тощо.

Ще одним з головних засобів реалізації призначення заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського є організація роботи з батьками вихованців. Для налагодження тісної співпраці з дорослими в закладі плануються та систематично проводяться відповідні заходи:

- батьківські збори з використанням інтерактивних форм роботи (круглий стіл, ділова гра тощо);

- консультації;

- пам’ятки поради в групових роздягальних кімнатах;

- тестування, анкетування тощо.

Створення відповідних умов для повноцінного розвитку та комфортного перебування дітей у закладі забезпечує адміністрація. За можливістю та за наявністю відповідного фінансування ведуться ремонтні роботи та оновлюється розвивальне середовище, що є важливим засобом його призначення закладу.

Позитивні відгуки громади (жителів мікрорайону) про роботу заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського та зацікавленість батьків дітей дошкільного віку у відвідуванні саме цього закладу дають підставу вважати роботу колективу задовільною та функціонування закладу необхідним для населення.  

Освітню програму заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського складено на основі виявлених потреб колективу та батьків вихованців, проблемного аналізу освітнього процесу, моніторингових досліджень рівня розвитку виховання, пріоритетного спрямування закладу.

 

Розділ 1

 Проблема та завдання, над яким працюватиме заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) комбінованого типу «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського у 2023-2024н.р.

 

ПРОБЛЕМА НАД   ЯКОЮ   ПРАЦЮЄ  ЗДО  у  2023 - 2024 н.р.:

«Формування основ світобачення у дітей дошкільного віку за літературними творами В.О.Сухомлинського».

 

ЗАВДАННЯ НА  2023 – 2024 НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

 

1. Створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання й навчання дітей, режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я в умовах воєнного стану.

2. Виховання почуттів та прищеплення любові до природи рідного краю, рідної мови, культури та історії Батьківщини засобами вивчення ігор, забав народних звичаїв, традицій та свят.

3. Створення сприятливих умов для розвитку особистості дитини, для її реалізації.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ:

 

         Використання інноваційних технологій;

    Взаємодія з батьками;

    Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця;

    Блочно-тематичне планування освітнього процесу;

    Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти;

 Здійснення  моніторингу якості надання освітніх послуг.

 

НА ЛІТНІЙ ПЕРІОД 2024р.

 

Мета: 

Оздоровлення дитячого організму та забезпечення позитивного емоційного стану дітей в літній період зусиллями працівників ЗДО і батьків вихованців.

 

Завдання:

         Охопити системним оздоровленням  дітей дошкільного закладу  шляхом використання різноманітних засобів та форм загартування.

         Продовжувати здійснювати соціальний розвиток дітей засобами ігрової діяльності.

 Продовжувати організовувати самостійну художню діяльность дітей як засіб розвитку творчих здібностей.

 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ:

 

         оптимізації рухового режиму;

         розширення та поповнення розвивального середовища ЗДО відповідно до вимог безпеки;

         використання ігор з піском та водою;

         самостійна ігрова та художня діяльність дітей;

 просвіта батьків з питань оздоровлення і розвитку дітей. 

 

 

Розділ 2

Права та обов'язки здобувачів освіти

Здобувачі освіти мають право на:

•         розвиток, навчання та виховання;

•         індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, методів і засобів навчання;

•         якісні освітні послуги;

•         справедливе та об’єктивне оцінювання результатів розвитку;

•         відзначення успіхів у своїй діяльності;

•         безпечні та нешкідливі умови перебування в закладі;

•         повагу людської гідності;

•         захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

•         участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

•         інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Здобувачі освіти зобов’язані:

•         виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів розвитку, передбачених стандартом освіти - Базовим компонентом дошкільної освіти України;

•         поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

•         відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

•         дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти (Статут закладу дошкільної освіти  (ясла-садок) комбінованого типу «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського).

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

/Згідно з Законом  України «Про освіту», що набрав чинності 28.09.2017 / 

Розділ 3

 Умови забезпечення якості заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) комбінованого типу «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського 

1. Кадрове забезпечення

 Якість надання освітніх послуг передбачає наявність кваліфікованих кадрів. 

У 2023-2024 н.р. в заклад дошкільної освіти  (ясла-садка) комбінованого типу «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського працюватимуть відповідно педагогічні працівники та сестра медична:

з/п Прізвище, ім’я по-батькові Посада  

Освіта

  Місячне

наван-ння

1. Тоцька Тетяна Петрівна Директор Повна вища 1.0

2. Левадська Наталія Леонідівна Вихователь - методист Повна вища 1.0

3. Левадська Наталія Леонідівна Вихователь логопед. групи Повна вища 0,66

4. Богданова Галина Іванівна Сестра  мед./старша Середня спеціальна 1.0

5. Шипко Наталія Петрівна Вихователь Повна вища 0,9

6. Гребініченко Зіна Михайлівна Музичний керівник Середня спеціальна 1.5

7. Малигіна Юля Трохіміна Вихователь Середня спеціальна 0,9

8. Мозолевська Лариса Олександрівна Вихователь Середня спеціальна 0.9

9. Кривошлик Ольга Миколаївна Вихователь Повна вища 1.0

10. Смірнова Ірина Володимирівна Вихователь логопед. група Середня спеціальна 1.5

11 Ситюк Ніна Миколаївна Вихователь логопед. група Середня спеціальна 1.08

12 Галай Любов Миколаївна Вихователь логопед. група Середня спеціальна 1.08

13 Некрасова Ліля Петрівна Вихователь Повна вища 1.42

14 Єрмоленко Юлія Миколаївна Вихователь Повна вища 1,03

15 Туник Ірина Андріївна Вихователь Повна вища 0.2

16 Ліждвой Людмила Миколаївна Практичний  психолог Повна вища 0,5

17 Гавриленко Надія Сергіївна Керівник зображ. діяльн. Середня спеціальна 0,75

18 Кабанова Тетяна Олександрівна Вчитель-логопед Повна вища 1.0

19 Поплавська Катерина Сергіївна Вчитель-логопед Повна вища 1.0

20 Мозолевська Лариса Олександрівна Вихователь чергова група Середня спеціальна 0,25

У 2023-2024 н.р. у Всеукраїнському центрі з впровадження та розповсюдження ідей  В.О.Сухомлинського працюватимуть відповідно педагогічні працівники:

з/п Прізвище, ім’я по-батькові Посада  

Освіта

  Місячне

наван-ння

1. Тоцька Тетяна Петрівна Керівник гуртка Повна вища 0.5

2. Породько Ольга Василівна Хореограф Повна вища 1,25

3. Чернюк Альона Сергіївна Керівник гуртка Середня спеціальна 1,0

4. Поплавська Катерина Сергіївна Вихователь-методист Повна вища 0,5

5. Єрмоленко Юлія Миколаївна Керівник гуртка Повна вища 0,5

6. Ліждвой Людмила Миколаївна Практичний  психолог Повна вища 0.5

7. Ліждвой Людмила Миколаївна Керівник гуртка Повна вища 0.5

8. Гулак Ніна Іванівна Керівник гуртка Середня спеціальна 1.25

9. Гавриленко Надія Сергіївна Керівник зображ. діяльності Середня спеціальна 0.5

 

За перспективним планом курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників у 2024 н.р. проходитимуть курсову перепідготовку наступні працівники:

 

№ з/п ПІБ педагога Посада Освіта Попередня атестація Примітка

1.        Тоцька Тетяна Петрівна Директор Повна вища освіта 2020

 

Керівник гуртка

2.        Туник Ірина Андріївна Вихователь Повна вища освіта 2019

 

3.       Породько Ольга ВасилівнаКерівник гурткаПовна вища освіта2019

4. Поплавська Катерина Сергіївна Вчитель логопед Повна вища освіта 2020

 

5. Гулак Ніна Іванівна

Керівник гурткаСередня спеціальна2020 

 

6. Єрмоленко Юлія Миколаївна

вихователь, Повна вища освіта

2021

керівник гуртка

 

 

Атестації підлягають такі педагогічні працівники:

№ з/п ПІБ педагога Посада Освіта Попередня атестація

1.        Туник Ірина Андріївна

виховательПовна вища2019р.

 

 

2.        Породько Ольга Василівна Керівник гуртка Повна вища освіта 2019р.

 

3.        Єрмоленко Юлія Миколаївна

вихователь, 

керівник гуртка Повна вища освіта

 

2018р.

4.        Ситюк Ніна Миколаївна 

Середня спеціальна2021 р. 

 

2. Середовище ЗДО

Потужним чинником дитячого розвитку є соціокультурне оточення. Кожна дитина у своєму розвитку зазнає безсумнівний вплив сім'ї, її побуту, культурних уподобань, форми зайнятості старших і змісту сімейних дозвіль. 

У закладі дошкільної освіти  (ясла-садка) комбінованого типу «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського велика увага звертається на організацію роботи з батьками вихованців у розрізі вивчення їх національної приналежності, культурних вподобань, залучення до спільного дозвілля з дітьми в ЗДО, надання практичних порад щодо розвитку та виховання дітей тощо.

Всі педагоги, які працюють з дітьми, розмовляють українською мовою, володіють знаннями про культурну ауру рідного краю, міста, що дає свій відбиток на спілкування з дітьми, організацію освітньої діяльності.

Запланована робота по взаємодії з іншими соціальними закладами:

- ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 як забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти;

- краєзнавчий музей, шкільна бібліотека тощо – ознайомлення з соціумом.

Предметно-розвивальне середовище в ЗДО відповідає вимогам. Створення сприятливого для розвитку оточення  в закладі включає в себе розумну і красиву організацію простору і його елементів: дитячі іграшки, дитячі меблі, дитячі книжки, дитячі малюнки тощо. Дітям доступні всі функціональні елементи простору закладу, що спонукає їх до активної предметно-практичної діяльності, прояву творчості, креативності. В групових кімнатах простір поділено на окремі осередки, які пов’язані між собою. Наповнення осередків перед початком навчального року змінено згідно з віковими особливостями дітей конкретної групи. Пов'язано це з тим, що матеріали, складність та доступність їх утримання повинні відповідати сьогоднішнім закономірностям та особливостям розвитку дітей даного конкретного віку і враховувати ті особливості зон розвитку, які характерні знову ж таки сьогодні кожній окремій дитині.

Компоненти розвиваючого предметного середовища в ЗДО включають не тільки групові приміщення, а й інший функціональний простір – музичний та спортивний зал, прогулянкові майданчики, інші структурні компоненти (кабінети ІЗО, психолога, англійської мови, логопедів тощо). 

 

Розділ 4.

 Портрет випускника

1. Показники  компетентності

Психофізіологічний розвиток:

•   має зрілі мозкові структури та функції;

•   характерною є відносна стабільність та рухливість нервової системи;

•   проявляє достатню рухову активність;

•   проявляє умілість рук, практичну вправність;

•   здорова, не має хронічних хвороб;

•   володіє основними гігієнічними навичками;

•   знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розуміє, чим відрізняється від представників протилежної статі;

•   володіє основами безпеки життєдіяльності;

•   працездатна, втомлюється лише після чималого навантаження;

•   користується як провідною правою/лівою рукою;

•   не заїкається і не має інших невротичних проявів.

Інтелектуальний розвиток:

•      володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями;

•      уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією дорослого;

•      диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуальну, аудіальну, тактильну);

•      здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації;

•      усвідомлює основні зв’язки між явищами;

•      має розвинене логічне запам’ятовування - добре запам’ятовує і відтворює;

•      встановлює логічну послідовність подій;

•      відтворює зразок на вимогу;

•      робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності;

•      розрізняє звуки мовлення, співвідносить їх з буквами, синтезує звуки у слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, використовує складні речення;

•      диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає найпростіші зміни цифрових рядів;

•      розрізняє реальне і уявне, зовнішнє і внутрішнє;

•      знайома з деякими основами початкових наукових знань.

Мотиваційний розвиток:

•      хоче йти до школи;

•      вирізняється високою допитливістю — розвинена пізнавальна мотивація;

•      може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого;

•      має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху;

•      свідомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя;

•      зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками;

•      у соціально прийнятний спосіб самореалізовується, самостверджується;

•      має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб.

Емоційний розвиток:

•   переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;

•   сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зовнішніх впливів, чутлива до нього;

•   знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жестами, діями, тональністю голосу;

•   адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан;

•   утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;

•   чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути суголосною стану та настрою інших;

•   оптимістично ставиться до проблем і складностей, має сформоване почуття гумору;

•   володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у соціально прийнятний спосіб.

Розвиток вольової сфери:

•   свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;

•   концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається;

•   мобілізує себе на виконання завдання;

•   розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;

•   звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;

•   конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;

•   доводить розпочате до кінця;

•   може відстояти власну точку зору;

•   визнає свої помилки;

•   дотримується своїх обіцянок.

Соціальний розвиток:

•   приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важливість;

•   відкрита контактам, комунікабельна;

•   прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, товаришів;

•   уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді;

•   узгоджує індивідуальні інтереси з груповими;

•   реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та діяльності соціальних норм і правил;

•   намагається уникати конфліктів, мирно розв’язує спірні питання, може дійти згоди, домовитися;

•   орієнтується у поведінці на вимогу дорослого та на совість як внутрішню етичну інстанцію;

•   усвідомлює межі схвалюваної і соціально неприйнятної поведінки;

•   володіє більш-менш адекватною самооцінкою;

•   поважає себе та інших;

•          має сформований абрис дитячого світогляду, елементарну систему ставлень.

2. Наступність ЗДО та ЗОШ

Випускники закладу дошкільної освіти  (ясла-садка) комбінованого типу «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського в подальшому мають змогу за місцем проживання навчатися в закладах загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 та № 3.

Між вищевказаними ЗОШ та ЗДО «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського укладено угоди про співпрацю та складено плани наступності на навчальний рік, які схвалено педагогічною радою закладу. Директор ЗДО «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського затвердила плани, директори  закладів загальної середньої освіти погодили їх.

Планами наступності передбачено зміст роботи на навчальний рік за такими напрямками роботи як:

1.      Робота з кадрами (спільні заходи, консультування, робота веб-сайту тощо)

2.      Робота з батьками (конкурси, виставки, спільні батьківські збори, засідання батьківського комітету, дні відкритих дверей, зустрічей з цікавими людьми, народними умільцями, концерти, свята, фестивалі, пам’ятки-поради, консультації,  робота веб-сайту тощо)

3.      Робота з дітьми (екскурсії, читання художньої літератури про школу; бесіди з дошкільниками про навчання в школі; надання інформації про життя дітей-школярів через спостереження за їх діяльністю, бесіди, міні-заняття тощо)

4.      Робота психолога (проведення моніторингу рівня сформованості життєвої компетентності згідно з вимогами освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти України дітей старшого дошкільного віку, психолого-педагогічного консиліуму в групах дітей старшого дошкільного віку з питання готовності дітей до навчання в школі, моніторингу успішності випускників ЗДО тощо)

5.      Управлінська діяльність (забезпечення наступності в роботі дитячого садка та школи, як умови розвитку індивідуальності від 3-6 років, виконання плану наступності  ЗДО «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського тощо)

 

Розділ 5.

Планування освітньої діяльності ЗДО «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського у 2023 - 2024 навчальному році

 

1. Навчальне навантаження

При визначенні навчального навантаження в ЗДО «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського було враховано Наказ МОН України «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у закладах дошкільної освіти різних типів та форми власності» від 20.04.2015  № 446. Згідно з цим нормативним документом було складено перелік форм роботи з дітьми, що не виходить за визначені ним межі навчального навантаження.

Вік дітей Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Кількість занять на тиждень

Група раннього віку  

(від 2 до 3 років) Заняття «Ознайомлення із соціумом» 1

Заняття «Ознайомлення з природним довкіллям»1

Заняття «Сенсорний розвиток»2 (1 тематичне, 1 комплексне)

Заняття «Розвиток мовлення»2 (1 тематичне, 1 комплексне з худ. літературою)

Заняття «Образотворча діяльність»2

Заняття «Музична діяльність»2

Заняття «Фізичний розвиток»2

Фізкультурний комплекс (на свіжому повітрі)3

Група молодшого дошкільного віку  

(від 3 до 4 років)

  Заняття «Ознайомлення із соціумом» 2 (1 тематичне, 1 інтегроване)

Заняття «Ознайомлення з природним довкіллям»1

Заняття «Логіко-математичний розвиток»1

Заняття «Розвиток мовлення»3 (1 тематичне, 1 комплексне з худ. літературою, 1 інтегроване)

Заняття «Образотворча діяльність»2

Заняття «Музична діяльність»2

Заняття «Фізичний розвиток»3

Фізкультурний комплекс (на свіжому повітрі)3

Група середнього

дошкільного віку  

(від 4 до 5 років)

  Заняття «Ознайомлення із соціумом» 2 (1 тематичне, 

1 інтегроване)

Заняття «Ознайомлення з природним довкіллям»1

Заняття «Логіко-математичний розвиток»1

Заняття «Розвиток мовлення»3 (1 тематичне, 1 комплексне з худ. літературою, 1 інтегроване)

Заняття «Образотворча діяльність»2 

Заняття «Музична діяльність»3 (2 тематичних, 

1 інтегроване)

Заняття «Фізичний розвиток»2

Прогулянка-похід1

Фізкультурний комплекс (на свіжому повітрі)2

Гурток «Театралізовано – хореографічного мистецтва»2

Групи старшого дошкільного віку

(від 5 до 6 (7) років) Заняття «Ознайомлення із соціумом» 3 (1 тематичне, 1 інтегроване, 1 комплексне)

Заняття «Ознайомлення з природним довкіллям»2 (1 тематичне, 1 комплексне)

Заняття «Логіко-математичний розвиток»2

Заняття «Розвиток мовлення»3 (1 тематичне, 1 комплексне з худ. літературою, 1 інтегроване)

Заняття «Образотворча діяльність»3 (2 тематичних, 1 інтегроване)

Заняття «Музична діяльність»2

Заняття «Фізичний розвиток»2

Прогулянка-похід1

Фізкультурний комплекс (на свіжому повітрі)2

Гурток «Театралізована діяльність»

Гурток «Умілі рученята»2

Гурток «Люби і знай свій рідний край»2

Гурток з образотворчого мистетства

Гурток «Театралізовано – хореографічного мистецтва»

 2. Форми планування роботи з дітьми

При організації роботи ЗДО «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського всі працівники керуються планом роботи закладу на 2023/2024 навчальний рік, який розглядається на педагогічній раді та схвалюється нею, затверджується керівником закладу.

Форма планування освітньої діяльності – за освітніми лініями (Базовий компонент дошкільної освіти України).

Вихователі планують роботу з дітьми використовуючи 2 види планів: перспективний та календарний. Кожна група планує роботу з дітьми враховуючи їх вікові особливості та завдання програм «Я у Світі» ( всі групи) та «Впевнений старт» (старші групи)

Перспективний план розробляється на 2 тижні/ 1 місяць наперед. В ньому зазначається:

- тема блоку та теми тижнів;

-  мета освітньої діяльності за темою блоку (на місяць);

- комплекси вправ ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну;

- орієнтовний розподіл занять на тиждень;

- робота з батьками на місяць;

- потижневий розподіл форм та методів роботи з дітьми за освітніми лініями (при плануванні визначаються теми  днів згідно з темою тижня);

- примітка для зазначення змін у плануванні тощо.

Перспективні плани ЗДО «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського мають систему умовних позначок для зручності планування, які зазначені на зворотному боці плану.

Календарні плани складаються вихователями на свою зміну (І чи ІІ половину дня). У цих планах зазначаються:

- тема заняття;

- дата;

- І чи ІІ половиня дня;

- форми та методи роботи визначені перспективним планом роботи у поширеному вигляді в порядку проведення;

- освітня лінія проти зазначених форми чи методу роботи.

 

Музичний керівник планує роботу за перспективно-календарним планом, в якому містяться дата, вид заняття, види музичної діяльності на занятті, етапи вивчення музичного репертуару. Кожна група має власний план музичного розвитку дітей. Плани складаються музичним керівником на місяць вперед.

 

Інструктор з фізкультури планує роботу за декількома планами:

перспективним, в якому зазначено всі основні рухи, якими повинні оволодіти діти за рік з визначеними термінами їх вивчення, розвитку та вдосконалення;

перспективним, в якому зазначено всі рухливі ігри, які будуть використовуватися протягом року для конкретної групи із зазначеними термінами використання;

Ці плани складаються інстрктором з фізкультури на рік.

календарним, в якому міститься конспект заняття у формі таблиці, що визначає послідовність фізичної діяльності на занятті з визначеними термінами роботи над конкретним рухом, грую тощо. Ці плани складаються інстрктором з фізкультури на місяць вперед.

Форма написання планів затверджено педагогічною радою №1 від 01.09.2023р.

Музичний керівник та інструктор з фізкультури складають перспективні плани свят та розваг на рік, які затверджуються директором (завідувачем) закладу.

Перспективні плани роботи з дітьми, перспективно-календарний план музичного розвитку та календарний план фізичного розвитку погоджується вихователем-методистом кожного місяця.

3. Планування роботи з батьками

Протягом 2023-2024н.р. в закладі діє перспективний план роботи з батьками, для батьків вихованців всіх вікових груп. План розглядається на педагогічній раді як додаток до річного плану та схвалюється до використання. Планом визначено форми роботи з батьками згідно з планом роботи ЗДО «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського на 2023-2024 навчальний рік. Відповідно до загального плану роботи з батьками вихователі  складають план роботи з батьками для кожної вікової групи на рік та затверджуються директором (завідувачем) ЗДО.

Щомісяця у пірспективному плані роботи з дітьми вихователі зазаначають форми роботи з батьками на вказаний місяць відповідно до складаного плану на рік у відповідній графі. Таким чином плануючи роботу з батьками вихователі здійснюють її систематично та у повному обсязі.

Розділ 6.

Особливості організації освітнього процесу

1. Гурткова робота

 

 

 

 

 

 

№ з/п Назва гуртка Керівник вік дітей Місце проведення Час проведення

1.          «Ритміка» (хореографічний) Хореограф

Породько О.В. (3-й, 4-й та  5-й р.ж. ) Музичний зал Понеділок, четвер        15.00-17.30

 Вівторок, середа, четвер                  8.30-13.30

 

Чернюк А.С.(4-й, 5-й та  6-й р.ж. )Музичний залПонеділок, четвер        15.00-17.30

 Вівторок, середа, четвер                  8.30-13.30

 

3.          З образотворчої діяльності Керівник образотворчої діяльності

Гавриленко Н.С.

(6-й р.ж.)ІЗО студіяПонеділок, п’ятниця 

8.00 – 12.30

Вівторок, середа, четвер

8.00 – 12.00

4.          «Театралізовано – хореографічного мистецтва» Керівник гуртка

Корнет О.П. (5-й та  6-й р.ж.) Музичний зал Понеділок, середа          13.00 -17.30 Четвер                    12.30 – 17.30

5.        По природі Керівник гуртка

Гулак Н.І. (3-й, 4-й р.ж.) Групова кімната середа, четвер

09.00 - 13.30 

 6. По природі Психолог 

Ліждвой Л.М. (5-й та  6-й р.ж.) Кабінет психолога Понеділок      11.00-12.30,            14.30 – 15.30;

 Вівторок          9.00 – 12.30;

Середа, четвер               11.00 -12.30         

7 «Умілі рученята» Вихователь  

Єрмоленко Ю.М.(6-й р.ж.)Кабінет психолога

Понеділок,        13.00 – 17.30

 

8. Театралізованих ігор Керівник гуртка

Гулак Н.І. (6-й р.ж.) Музичний зал, спальна кімната Понеділок,   вівторок,   п’ятниця

14.00-17.00

 2. Використання інноваційних методик та технологій

У 2023-2024 навчальному році ЗДО «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського, Всеукраїнський цетр із розповсюдження та впровадження ідей В.О.Сухомлинського працює над темою «Формування основ світобачення у дітей дошкільного віку за літературними творами В.О.Сухомлинського».

. Роботу з цього питання регламентує план роботи, який реалізовує завдання плану роботи закладу на 2023-2024 н.р.  Планом роботи передбачено форми роботи з дітьми, кадрами та батьками, підвищення рівня освітньо-методичного забезпечення.

У 2023-2024 навчальному році заклад буде продовжувати працювати працювати над вивченням та впровадженням таких інноваційних методик та технологій:

- «Логічні блоки З.Дьєнеша» - Масло Л.В., Цокур Т.В., Харченко Т.В., Зуза А.В.;

- «Кольорові палички Дж. Кюізенера» - Лаврушко Т.О., Панченко Л.М.;

- «Ігри Нікітіних» - Псурцева Л.А.;

- «Мнемотехніка» Г.Чепурного - всі педагоги дошкільних груп;

- Методика В.Єфименка - Резніченко О.І.

 

Розділ 7.

Моніторинг якості наданих освітніх послуг

У 2023-2024 навчальному році у закладі буде здійснюватись моніторинг життєвої компетентності дітей раннього та дошкільного віку за різними формами дослідження:

        Оцінювання рівня розвитку дітей раннього віку за допомогою карток нервово-психічного розвитку;

        Моніторинг основних компетенцій дітей дошкільного віку за Програмою «Я у Світі» (за авторською моделлю ЗДО затвердженою педагогічною радою 31.08.2023р. (протокол №1);

Розділ 8.

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

У 2023-2024 навчальному році заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського, Всеукраїнський цетр із впровадження та впровадження ідей В.О.Сухомлинського в  організації освітньої діяльності керуватиметься головними засадами державного стандарту – Базового компоненту дошкільної освіти України та чинними програмами:

комплексними: Програма розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі»/ Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В. [та ін..]; наук. кер. О.Л. Кононко. - Київ: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2019 (групи «Колобочки» (3-й рік життя), «Веселка» (4-й рік життя), «Барвінок» (компенсуючого типу);

Освітньою програмою «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / [Н. В. Гавриш, Т.В. Панасюк, Т.О. Піроженко, О.С. Рогозянський, О.Ю. Хартман, А.С. Шевчук]; За заг. наук. ред.. Т.О. Піроженко. - К.: Українська академія дитинства, 2017 (5-й, 6-й рік життя для дітей старшого дошкільного віку).

парціальними: 

Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» / Л.В. Лохвицька. - Тернопіль: Мандрівець, 2014р. (освітня лінія «Дитина в соціумі»);

Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»/ М.М. Єфименко. - Тернопіль: Мандрівець, 2014р.  (заняття з фізичного розвитку дітей молошого дошкільного віку);

Єфименко М. М., Мельніченко Ю. В. Програма з фізкультурно-корекційної роботи у дошкільних навчальних закладах за авторською естетико-оздоровчою системою «Горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу)» / М. М. Єфименко, Ю. В. Мельніченко. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. (гурток «Пластичний балет»);

Програма Ю.В. Рібцун «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з ФФНМ» та Трофименко Л.І. Київ ПП «Актуальна освіта» 2013р. «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ»;

Т.М. Шкваріної «Англійська мова для дітей дошкільного віку» Умань 2013 р. 

 

авторськими:

«Програма з патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку» /  

 Н.М. Ситюк (гурток «Люби і знай мій рідний край»);

Програма та методичні рекомендації «Кольорові фантазії» / Л.А. Псурцева (гурток «Кольорові фантазії»);

Програма та методичні рекомендації «Інтелектуальна мозаїка» / С.М. Маринченко (гурток «Умки»);

Програма та методичні рекомендації «Вишиванки» / С.М. Шидловська (гурток «Вишиванки»);

Програма та методичні рекомендації «Оберіг» / Н.І. Шевченко (гурток «Оберіг»).

 

 

 

 

 

 СХВАЛЕНО

рішенням педагогічної ради

                                                                             протокол від 01.09.22 №1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

ЗДО "Ялинка"

 імені В.О.Сухомлинського, 

Всеукраїнський центр із розповсюдження та впровадження ідей В.О.Сухомлинського

на 2022-2023 н.р.

 

 

 

Зміст

Вступ.  Призначення заклад дошкільної освіти  (ясла-садка) «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського та засоби його реалізації. 3

Розділ 1. Проблема та завдання, над яким працюватиме заклад дошкільної освіти  (ясла-садка) «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського у 2022-2023 н.р. 4

Розділ 2. Права та обов'язки здобувачів освіти 6

Розділ 3. Умови забезпечення якості  дошкільної освіти в закладі дошкільної освіти  (ясла-садка) «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського

1. Кадрове забезпечення

2. Середовище ЗДО

 

Розділ 4. Портрет випускника

1.      Показники компетентності

2.      Наступність ЗДО та ЗСО

Розділ 5. Планування освітньої діяльності заклад дошкільної освіти  (ясла-садка) «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського у 2022-2023 н.р.

1. Навчальне навантаження

2. Форма планування роботи з дітьми

3. Планування роботи з батьками

Розділ 6. Особливості організації освітнього процесу

1.      Гурткова робота

2.      Використання інноваційних методик та технологій

 

Розділ 7. Моніторинг якості наданих освітніх послуг

Розділ 8. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми.

 

Вступ

 Призначення закладу дошкільної освіти  (ясла-садка) «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського та засоби його реалізації

Очікування суспільства сьогодні насамперед пов’язані з формуванням життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини. Починати розв’язання цих проблем слід із дошкільного дитинства, оскільки саме в цей віковий період закладається фундамент оптимістичного світобачення; формуються уявлення дитини про свої права та обов’язки, про себе як представника певної статі, про себе минулого — теперішнього — завтрашнього; засвоюються моральні правила і норми, розвивається довільна поведінка.

Але упродовж тривалого часу в закладах дошкільної освіти накопичувалися численні проблеми системного характеру:

- переповненість закладів (груп);

- невідповідність матеріально-технічної бази;

- якісна підготовка та перепідготовка кадрів тощо.

В умовах оновлення змісту дошкільної освіти через формування принципово нових підходів до організації роботи в закладах дошкільної освіти колектив працює над подоланням цих та інших актуальних проблем.

Метою функціонування ЗДО «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського є:

•         гарантування якості освіти;

•         формування довіри суспільства до закладу та системи освіти;

•         постійне та послідовне підвищення якості освіти.

Робота заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського спрямована на надання якісних освітніх послуг населенню. Для цього педагогічний колектив закладу використовує в освітньому процесі найкращий досвід педагогів України, інноваційні методики та технології, але спирається на народні традиції виховання дітей.

Злагоджена робота колективу сприяла створенню власної системи освітньої діяльності, яка має позитивні результати. Про це свідчать високі результати моніторингових досліджень рівня розвиненості та навченості дітей старшого дошкільного віку та дітей-випускників закладу, що навчаються в перших класах ЗОШ міста.

Одним з важливих засобів реалізації призначення заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського є підвищення професійного рівня педагогів закладу, що відбувається за декількома напрямками:

- курсова перепідготовка педагогів ЗДО;

- самоосвіта;

- «Школа молодого вихователя»;

- активні та інтерактивні форми роботи з педагогами тощо.

Ще одним з головних засобів реалізації призначення заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського є організація роботи з батьками вихованців. Для налагодження тісної співпраці з дорослими в закладі плануються та систематично проводяться відповідні заходи:

- батьківські збори з використанням інтерактивних форм роботи (круглий стіл, ділова гра тощо);

- консультації;

- пам’ятки поради в групових роздягальних кімнатах;

- тестування, анкетування тощо.

Створення відповідних умов для повноцінного розвитку та комфортного перебування дітей у закладі забезпечує адміністрація. За можливістю та за наявністю відповідного фінансування ведуться ремонтні роботи та оновлюється розвивальне середовище, що є важливим засобом його призначення закладу.

Позитивні відгуки громади (жителів мікрорайону) про роботу заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського та зацікавленість батьків дітей дошкільного віку у відвідуванні саме цього закладу дають підставу вважати роботу колективу задовільною та функціонування закладу необхідним для населення.  

Освітню програму заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського складено на основі виявлених потреб колективу та батьків вихованців, проблемного аналізу освітнього процесу, моніторингових досліджень рівня розвитку виховання, пріоритетного спрямування закладу.

Розділ 1

 Проблема та завдання, над яким працюватиме заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського у 2022-2023н.р.

 

ПРОБЛЕМА НАД   ЯКОЮ   ПРАЦЮЄ  ЗДО  у  2022 - 2023 н.р.:

«Формування основ світобачення у дітей дошкільного віку за літературними творами В.О.Сухомлинського».

 

ЗАВДАННЯ НА  2022 – 2023 НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

 

1. Створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання й навчання дітей, режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я в умовах воєнного стану.

2. Формування у дітей дошкільного віку основ критичного та креативного мислення. 

3. Виховання у дітей любов до рідної країни, гордість за її досягнення, прагнення берегти і примножувати її багатство.

4. Формування у дітей бажання творити добро та виховувати сердечність.

 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ:

 

         Використання інноваційних технологій;

    Взаємодія з батьками;

    Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця;

    Блочно-тематичне планування освітнього процесу;

    Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти;

 Здійснення  моніторингу якості надання освітніх послуг.

 

НА ЛІТНІЙ ПЕРІОД 2023р.

 

Мета: 

Оздоровлення дитячого організму та забезпечення позитивного емоційного стану дітей в літній період зусиллями працівників ЗДО і батьків вихованців.

 

Завдання:

         Охопити системним оздоровленням  дітей дошкільного закладу  шляхом використання різноманітних засобів та форм загартування.

         Продовжувати здійснювати соціальний розвиток дітей засобами ігрової діяльності.

 Продовжувати організовувати самостійну художню діяльность дітей як засіб розвитку творчих здібностей.

 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ:

 

         оптимізації рухового режиму;

         розширення та поповнення розвивального середовища ЗДО відповідно до вимог безпеки;

         використання ігор з піском та водою;

         самостійна ігрова та художня діяльність дітей;

 просвіта батьків з питань оздоровлення і розвитку дітей. 

Розділ 2

Права та обов'язки здобувачів освіти

Здобувачі освіти мають право на:

•         розвиток, навчання та виховання;

•         індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, методів і засобів навчання;

•         якісні освітні послуги;

•         справедливе та об’єктивне оцінювання результатів розвитку;

•         відзначення успіхів у своїй діяльності;

•         безпечні та нешкідливі умови перебування в закладі;

•         повагу людської гідності;

•         захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

•         участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

•         інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Здобувачі освіти зобов’язані:

•         виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів розвитку, передбачених стандартом освіти - Базовим компонентом дошкільної освіти України;

•         поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

•         відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

•         дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти (Статут закладу дошкільної освіти  (ясла-садок) «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського).

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

/Згідно з Законом  України «Про освіту», що набрав чинності 28.09.2017 / 

Розділ 3

 Умови забезпечення якості заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського 

1. Кадрове забезпечення

 Якість надання освітніх послуг передбачає наявність кваліфікованих кадрів. 

У 2022-2023 н.р. в заклад дошкільної освіти  (ясла-садка) «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського працюватимуть відповідно педагогічні працівники та сестра медична:

з/п Прізвище, ім’я по-батькові Посада  

Освіта

  Місячне

наван-ння

1. Тоцька Тетяна Петрівна Директор Повна вища 1.0

2. Левадська Наталія Леонідівна Вихователь - методист Повна вища 0.5

3. Корнет Олеся Петрівна Вихователь - методист Повна вища 0.5

4. Богданова Галина Іванівна Сестра  мед./старша Середня спеціальна 1.0

5. Шипко Наталія Петрівна Інстр. з   фіз.-ри Повна вища 0,5

6. Гребініченко Зіна Михайлівна Керівник музичний Середня спеціальна 1.0

7. Малигіна Юля Трохіміна Вихователь логопед. група Середня спеціальна 1.3

8. Мозолевська Лариса Олександрівна Вихователь Середня спеціальна 0.9

9. Кривошлик Ольга Миколаївна Вихователь Повна вища 1.0

10. Смірнова Ірина Володимирівна Вихователь Середня спеціальна 1.25

11 Ситюк Ніна Миколаївна Вихователь логопед. група Середня спеціальна 1.08

12 Галай Любов Миколаївна Вихователь логопед. група Середня спеціальна 1.08

13 Некрасова Ліля Петрівна Вихователь Повна вища 1.42

14 Єрмоленко Юлія Миколаївна Вихователь Повна вища 1,03

15 Туник Ірина Андріївна Вихователь Повна вища 0.2

16 Ліждвой Людмила Миколаївна Практичний  психолог Повна вища 0,5

17 Гавриленко Надія Сергіївна Керівник зображ. діяльн. Середня спеціальна 0,25

18 Кабанова Тетяна Олександрівна Вчитель-логопед Повна вища 1.0

19 Поплавська Катерина Сергіївна Вчитель-логопед Повна вища 1.0

21 Мозолевська Лариса Олександрівна Вихователь чергова група Середня спеціальна 0,25

23 Левадська Наталія Леонідівна Вихователь Повна вища 0,55

24 Шипко Наталія Петрівна Вихователь логопед. група Повна вища 0,86

25 Корнет Олеся Петрівна Керівник гуртка Повна вища 0,5

У 2022-2023 н.р. у Всеукраїнському центрі з впровадження та розповсюдження ідей  В.О.Сухомлинського працюватимуть відповідно педагогічні працівники:

з/п Прізвище, ім’я по-батькові Посада  

Освіта

  Місячне

наван-ння

1. Тоцька Тетяна Петрівна Керівник гуртка Повна вища 0.5

2. Левадська Наталія Леонідівна Вихователь-методист Повна вища 0.25

3. Корнет Олеся Петрівна Керівник гуртка Повна вища 0.25

4. Поплавська Катерина Сергіївна Вихователь-методист Повна вища 0, 25

5. Єрмоленко Юлія Миколаївна Керівник гуртка Повна вища 0.25

6. Ліждвой Людмила Миколаївна Практичний  психолог Повна вища 0.5

7. Ліждвой Людмила Миколаївна Керівник гуртка Повна вища 0.25

8. Гулак Ніна Іванівна Керівник гуртка Середня спеціальна 1.0

9. Гавриленко Надія Сергіївна Керівник зображ. діяльності Середня спеціальна 0.75

10. Породько Ольга Василівна Хореограф Повна вища 1,0

 

За перспективним планом курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників у 2023 н.р. проходитимуть курсову перепідготовку наступні працівники:

 

№ з/п ПІБ педагога Посада Освіта Попередня атестація Примітка

1.        Тоцька Тетяна Петрівна Директор Повна вища освіта 2020

 

Керівник гуртка

2.        Туник Ірина Андріївна Вихователь Повна вища освіта 2019

 

3.       Породько Ольга ВасилівнаКерівник гурткаПовна вища освіта2019

4. Поплавська Катерина Сергіївна Вчитель логопед Повна вища освіта 2020

 

5. Гулак Ніна Іванівна

Керівник гурткаСередня спеціальна2020 

 

6. Єрмоленко Юлія Миколаївна

вихователь, Повна вища освіта

2021

керівник гуртка

 

Атестації підлягають такі педагогічні працівники:

№ з/п ПІБ педагога Посада Освіта Попередня атестація

1.        Ліждвой Людмила Мколаївна 

практичний психолог, 

керівник гуртка Повна вища 2019р.

 

2018р.

2.        Галай Любов Миколаївна 

виховательСередня спеціальна

2018р.

3.        Малигіна Юля Трохимівна

виховательСередня спеціальна

2018р.

4.        Ситюк Ніна Миколаївна 

вихователь, 

керівник гуртка Середня спеціальна 2018 р. 

 

2. Середовище ЗДО

Потужним чинником дитячого розвитку є соціокультурне оточення. Кожна дитина у своєму розвитку зазнає безсумнівний вплив сім'ї, її побуту, культурних уподобань, форми зайнятості старших і змісту сімейних дозвіль. 

У закладі дошкільної освіти  (ясла-садка) «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського велика увага звертається на організацію роботи з батьками вихованців у розрізі вивчення їх національної приналежності, культурних вподобань, залучення до спільного дозвілля з дітьми в ЗДО, надання практичних порад щодо розвитку та виховання дітей тощо.

Всі педагоги, які працюють з дітьми, розмовляють українською мовою, володіють знаннями про культурну ауру рідного краю, міста, що дає свій відбиток на спілкування з дітьми, організацію освітньої діяльності.

Запланована робота по взаємодії з іншими соціальними закладами:

- ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 як забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти;

- краєзнавчий музей, шкільна бібліотека тощо – ознайомлення з соціумом.

Предметно-розвивальне середовище в ЗДО відповідає вимогам. Створення сприятливого для розвитку оточення  в закладі включає в себе розумну і красиву організацію простору і його елементів: дитячі іграшки, дитячі меблі, дитячі книжки, дитячі малюнки тощо. Дітям доступні всі функціональні елементи простору закладу, що спонукає їх до активної предметно-практичної діяльності, прояву творчості, креативності. В групових кімнатах простір поділено на окремі осередки, які пов’язані між собою. Наповнення осередків перед початком навчального року змінено згідно з віковими особливостями дітей конкретної групи. Пов'язано це з тим, що матеріали, складність та доступність їх утримання повинні відповідати сьогоднішнім закономірностям та особливостям розвитку дітей даного конкретного віку і враховувати ті особливості зон розвитку, які характерні знову ж таки сьогодні кожній окремій дитині.

Компоненти розвиваючого предметного середовища в ЗДО включають не тільки групові приміщення, а й інший функціональний простір – музичний та спортивний зал, прогулянкові майданчики, інші структурні компоненти (кабінети ІЗО, психолога, англійської мови, логопедів тощо). 

 

Розділ 4.

 Портрет випускника

1. Показники  компетентності

Психофізіологічний розвиток:

•   має зрілі мозкові структури та функції;

•   характерною є відносна стабільність та рухливість нервової системи;

•   проявляє достатню рухову активність;

•   проявляє умілість рук, практичну вправність;

•   здорова, не має хронічних хвороб;

•   володіє основними гігієнічними навичками;

•   знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розуміє, чим відрізняється від представників протилежної статі;

•   володіє основами безпеки життєдіяльності;

•   працездатна, втомлюється лише після чималого навантаження;

•   користується як провідною правою/лівою рукою;

•   не заїкається і не має інших невротичних проявів.

Інтелектуальний розвиток:

•      володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями;

•      уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією дорослого;

•      диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуальну, аудіальну, тактильну);

•      здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації;

•      усвідомлює основні зв’язки між явищами;

•      має розвинене логічне запам’ятовування - добре запам’ятовує і відтворює;

•      встановлює логічну послідовність подій;

•      відтворює зразок на вимогу;

•      робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності;

•      розрізняє звуки мовлення, співвідносить їх з буквами, синтезує звуки у слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, використовує складні речення;

•      диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає найпростіші зміни цифрових рядів;

•      розрізняє реальне і уявне, зовнішнє і внутрішнє;

•      знайома з деякими основами початкових наукових знань.

Мотиваційний розвиток:

•      хоче йти до школи;

•      вирізняється високою допитливістю — розвинена пізнавальна мотивація;

•      може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого;

•      має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху;

•      свідомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя;

•      зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками;

•      у соціально прийнятний спосіб самореалізовується, самостверджується;

•      має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб.

Емоційний розвиток:

•   переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;

•   сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зовнішніх впливів, чутлива до нього;

•   знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жестами, діями, тональністю голосу;

•   адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан;

•   утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;

•   чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути суголосною стану та настрою інших;

•   оптимістично ставиться до проблем і складностей, має сформоване почуття гумору;

•   володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у соціально прийнятний спосіб.

Розвиток вольової сфери:

•   свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;

•   концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається;

•   мобілізує себе на виконання завдання;

•   розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;

•   звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;

•   конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;

•   доводить розпочате до кінця;

•   може відстояти власну точку зору;

•   визнає свої помилки;

•   дотримується своїх обіцянок.

Соціальний розвиток:

•   приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важливість;

•   відкрита контактам, комунікабельна;

•   прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, товаришів;

•   уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді;

•   узгоджує індивідуальні інтереси з груповими;

•   реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та діяльності соціальних норм і правил;

•   намагається уникати конфліктів, мирно розв’язує спірні питання, може дійти згоди, домовитися;

•   орієнтується у поведінці на вимогу дорослого та на совість як внутрішню етичну інстанцію;

•   усвідомлює межі схвалюваної і соціально неприйнятної поведінки;

•   володіє більш-менш адекватною самооцінкою;

•   поважає себе та інших;

•          має сформований абрис дитячого світогляду, елементарну систему ставлень.

2. Наступність ЗДО та ЗОШ

Випускники закладу дошкільної освіти  (ясла-садка) «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського в подальшому мають змогу за місцем проживання навчатися в закладах загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 та № 3.

Між вищевказаними ЗОШ та ЗДО «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського укладено угоди про співпрацю та складено плани наступності на навчальний рік, які схвалено педагогічною радою закладу. Директор ЗДО «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського затвердила плани, директори  закладів загальної середньої освіти погодили їх.

Планами наступності передбачено зміст роботи на навчальний рік за такими напрямками роботи як:

1.      Робота з кадрами (спільні заходи, консультування, робота веб-сайту тощо)

2.      Робота з батьками (конкурси, виставки, спільні батьківські збори, засідання батьківського комітету, дні відкритих дверей, зустрічей з цікавими людьми, народними умільцями, концерти, свята, фестивалі, пам’ятки-поради, консультації,  робота веб-сайту тощо)

3.      Робота з дітьми (екскурсії, читання художньої літератури про школу; бесіди з дошкільниками про навчання в школі; надання інформації про життя дітей-школярів через спостереження за їх діяльністю, бесіди, міні-заняття тощо)

4.      Робота психолога (проведення моніторингу рівня сформованості життєвої компетентності згідно з вимогами освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти України дітей старшого дошкільного віку, психолого-педагогічного консиліуму в групах дітей старшого дошкільного віку з питання готовності дітей до навчання в школі, моніторингу успішності випускників ЗДО тощо)

5.      Управлінська діяльність (забезпечення наступності в роботі дитячого садка та школи, як умови розвитку індивідуальності від 3-6 років, виконання плану наступності  ЗДО «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського тощо)

 

Розділ 5.

Планування освітньої діяльності ЗДО «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського у 2022 - 2023 навчальному році

 

1. Навчальне навантаження

При визначенні навчального навантаження в ЗДО «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського було враховано Наказ МОН України «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у закладах дошкільної освіти різних типів та форми власності» від 20.04.2015  № 446. Згідно з цим нормативним документом було складено перелік форм роботи з дітьми, що не виходить за визначені ним межі навчального навантаження.

Вік дітей Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Кількість занять на тиждень

Група раннього віку  

(від 2 до 3 років) Заняття «Ознайомлення із соціумом» 1

Заняття «Ознайомлення з природним довкіллям»1

Заняття «Сенсорний розвиток»2 (1 тематичне, 1 комплексне)

Заняття «Розвиток мовлення»2 (1 тематичне, 1 комплексне з худ. літературою)

Заняття «Образотворча діяльність»2

Заняття «Музична діяльність»2

Заняття «Фізичний розвиток»2

Фізкультурний комплекс (на свіжому повітрі)3

Група молодшого дошкільного віку  

(від 3 до 4 років)

  Заняття «Ознайомлення із соціумом» 2 (1 тематичне, 1 інтегроване)

Заняття «Ознайомлення з природним довкіллям»1

Заняття «Логіко-математичний розвиток»1

Заняття «Розвиток мовлення»3 (1 тематичне, 1 комплексне з худ. літературою, 1 інтегроване)

Заняття «Образотворча діяльність»2

Заняття «Музична діяльність»2

Заняття «Фізичний розвиток»3

Фізкультурний комплекс (на свіжому повітрі)3

Група середнього

дошкільного віку  

(від 4 до 5 років)

  Заняття «Ознайомлення із соціумом» 2 (1 тематичне, 

1 інтегроване)

Заняття «Ознайомлення з природним довкіллям»1

Заняття «Логіко-математичний розвиток»1

Заняття «Розвиток мовлення»3 (1 тематичне, 1 комплексне з худ. літературою, 1 інтегроване)

Заняття «Образотворча діяльність»2 

Заняття «Музична діяльність»3 (2 тематичних, 

1 інтегроване)

Заняття «Фізичний розвиток»2

Прогулянка-похід1

Фізкультурний комплекс (на свіжому повітрі)2

Гурток «Театралізовано – хореографічного мистецтва»2

Групи старшого дошкільного віку

(від 5 до 6 (7) років) Заняття «Ознайомлення із соціумом» 3 (1 тематичне, 1 інтегроване, 1 комплексне)

Заняття «Ознайомлення з природним довкіллям»2 (1 тематичне, 1 комплексне)

Заняття «Логіко-математичний розвиток»2

Заняття «Розвиток мовлення»3 (1 тематичне, 1 комплексне з худ. літературою, 1 інтегроване)

Заняття «Образотворча діяльність»3 (2 тематичних, 1 інтегроване)

Заняття «Музична діяльність»2

Заняття «Фізичний розвиток»2

Прогулянка-похід1

Фізкультурний комплекс (на свіжому повітрі)2

Гурток «Театралізована діяльність»

Гурток «Умілі рученята»2

Гурток «Люби і знай свій рідний край»2

Гурток з образотворчого мистетства

Гурток «Театралізовано – хореографічного мистецтва»

 2. Форми планування роботи з дітьми

При організації роботи ЗДО «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського всі працівники керуються планом роботи закладу на 2022/2023 навчальний рік, який розглядається на педагогічній раді та схвалюється нею, затверджується керівником закладу.

Форма планування освітньої діяльності – за освітніми лініями (Базовий компонент дошкільної освіти України).

Вихователі планують роботу з дітьми використовуючи 2 види планів: перспективний та календарний. Кожна група планує роботу з дітьми враховуючи їх вікові особливості та завдання програм «Я у Світі» ( всі групи) та «Впевнений старт» (старші групи)

Перспективний план розробляється на 2 тижні/ 1 місяць наперед. В ньому зазначається:

- тема блоку та теми тижнів;

-  мета освітньої діяльності за темою блоку (на місяць);

- комплекси вправ ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну;

- орієнтовний розподіл занять на тиждень;

- робота з батьками на місяць;

- потижневий розподіл форм та методів роботи з дітьми за освітніми лініями (при плануванні визначаються теми  днів згідно з темою тижня);

- примітка для зазначення змін у плануванні тощо.

Перспективні плани ЗДО «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського мають систему умовних позначок для зручності планування, які зазначені на зворотному боці плану.

Календарні плани складаються вихователями на свою зміну (І чи ІІ половину дня). У цих планах зазначаються:

- тема заняття;

- дата;

- І чи ІІ половиня дня;

- форми та методи роботи визначені перспективним планом роботи у поширеному вигляді в порядку проведення;

- освітня лінія проти зазначених форми чи методу роботи.

 

Музичний керівник планує роботу за перспективно-календарним планом, в якому містяться дата, вид заняття, види музичної діяльності на занятті, етапи вивчення музичного репертуару. Кожна група має власний план музичного розвитку дітей. Плани складаються музичним керівником на місяць вперед.

 

Інструктор з фізкультури планує роботу за декількома планами:

перспективним, в якому зазначено всі основні рухи, якими повинні оволодіти діти за рік з визначеними термінами їх вивчення, розвитку та вдосконалення;

перспективним, в якому зазначено всі рухливі ігри, які будуть використовуватися протягом року для конкретної групи із зазначеними термінами використання;

Ці плани складаються інстрктором з фізкультури на рік.

календарним, в якому міститься конспект заняття у формі таблиці, що визначає послідовність фізичної діяльності на занятті з визначеними термінами роботи над конкретним рухом, грую тощо. Ці плани складаються інстрктором з фізкультури на місяць вперед.

Форма написання планів затверджено педагогічною радою №1 від 01.09.2022р.

Музичний керівник та інструктор з фізкультури складають перспективні плани свят та розваг на рік, які затверджуються директором (завідувачем) закладу.

Перспективні плани роботи з дітьми, перспективно-календарний план музичного розвитку та календарний план фізичного розвитку погоджується вихователем-методистом кожного місяця.

3. Планування роботи з батьками

Протягом 2022-2023н.р. в закладі діє перспективний план роботи з батьками, для батьків вихованців всіх вікових груп. План розглядається на педагогічній раді як додаток до річного плану та схвалюється до використання. Планом визначено форми роботи з батьками згідно з планом роботи ЗДО «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського на 2022-2023 навчальний рік. Відповідно до загального плану роботи з батьками вихователі  складають план роботи з батьками для кожної вікової групи на рік та затверджуються директором (завідувачем) ЗДО.

Щомісяця у пірспективному плані роботи з дітьми вихователі зазаначають форми роботи з батьками на вказаний місяць відповідно до складаного плану на рік у відповідній графі. Таким чином плануючи роботу з батьками вихователі здійснюють її систематично та у повному обсязі.

Розділ 6.

Особливості організації освітнього процесу

1. Гурткова робота

№ з/п Назва гуртка Керівник вік дітей Місце проведення Час проведення

1.          «Ритміка» (хореографічний) Хореограф

Породько О.В. (4-й 5-й та  6-й р.ж. ) Музичний зал Понеділок, четвер        15.00-17.30

 Вівторок, середа, четвер                  8.30-13.30

3.          З образотворчої діяльності Керівник образотворчої діяльності

Гавриленко Н.С.

(6-й р.ж.)ІЗО студіяПонеділок, п’ятниця 

8.00 – 12.30

Вівторок, середа, четвер

8.00 – 12.00

4.          «Театралізовано – хореографічного мистецтва» Керівник гуртка

Корнет О.П. (5-й та  6-й р.ж.) Музичний зал Понеділок, середа          13.00 -17.30 Четвер                    12.30 – 17.30

5.        По природі Керівник гуртка

Гулак Н.І. (3-й, 4-й р.ж.) Групова кімната середа, четвер

09.00 - 13.30 

 6. По природі Психолог 

Ліждвой Л.М. (6-й та  5-й р.ж.) Кабінет психолога Понеділок      11.00-12.30,            14.30 – 15.30;

 Вівторок          9.00 – 12.30;

Середа, четвер               11.00 -12.30         

7 «Умілі рученята» Вихователь  

Єрмоленко Ю.М.(6-й р.ж.)Кабінет психолога

Понеділок,        13.00 – 17.30

 

8. Театралізованих ігор Керівник гуртка

Гулак Н.І. (6-й р.ж.) Музичний зал, спальна кімната Понеділок,   вівторок,   п’ятниця

14.00-17.00

 2. Використання інноваційних методик та технологій

У 2022-2023 навчальному році ЗДО «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського, Всеукраїнський цетр із впровадження та впровадження ідей В.О.Сухомлинського працює над темою «Барвисте коромисло». Роботу з цього питання регламентує план роботи, який реалізовує завдання плану роботи закладу на 2022-2023 н.р.  Планом роботи передбачено форми роботи з дітьми, кадрами та батьками, підвищення рівня освітньо-методичного забезпечення.

У 2022-2023 навчальному році заклад буде продовжувати працювати працювати над вивченням та впровадженням таких інноваційних методик та технологій:

- «Логічні блоки З.Дьєнеша» - Масло Л.В., Цокур Т.В., Харченко Т.В., Зуза А.В.;

- «Кольорові палички Дж. Кюізенера» - Лаврушко Т.О., Панченко Л.М.;

- «Ігри Нікітіних» - Псурцева Л.А.;

- «Мнемотехніка» Г.Чепурного - всі педагоги дошкільних груп;

- Методика В.Єфименка - Резніченко О.І.

 

 

Розділ 7.

Моніторинг якості наданих освітніх послуг

У 2022-2023 навчальному році у закладі буде здійснюватись моніторинг життєвої компетентності дітей раннього та дошкільного віку за різними формами дослідження:

        Оцінювання рівня розвитку дітей раннього віку за допомогою карток нервово-психічного розвитку;

        Моніторинг основних компетенцій дітей дошкільного віку за Програмою «Я у Світі» (за авторською моделлю ЗДО затвердженою педагогічною радою 31.08.2020р. (протокол №2);

Розділ 8.

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

У 2022-2023 навчальному році заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського, Всеукраїнський цетр із впровадження та впровадження ідей В.О.Сухомлинського в  організації освітньої діяльності керуватиметься головними засадами державного стандарту – Базового компоненту дошкільної освіти України та чинними програмами:

комплексними: Програма розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі»/ Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В. [та ін..]; наук. кер. О.Л. Кононко. - Київ: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2019 (групи «Колобочки» (3-й рік життя), «Веселка» (4-й рік життя), «Барвінок» (компенсуючого типу);

Освітньою програмою «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / [Н. В. Гавриш, Т.В. Панасюк, Т.О. Піроженко, О.С. Рогозянський, О.Ю. Хартман, А.С. Шевчук]; За заг. наук. ред.. Т.О. Піроженко. - К.: Українська академія дитинства, 2017 (5-й, 6-й рік життя для дітей старшого дошкільного віку).

парціальними: 

Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» / Л.В. Лохвицька. - Тернопіль: Мандрівець, 2014р. (освітня лінія «Дитина в соціумі»);

Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»/ М.М. Єфименко. - Тернопіль: Мандрівець, 2014р.  (заняття з фізичного розвитку дітей молошого дошкільного віку);

Єфименко М. М., Мельніченко Ю. В. Програма з фізкультурно-корекційної роботи у дошкільних навчальних закладах за авторською естетико-оздоровчою системою «Горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу)» / М. М. Єфименко, Ю. В. Мельніченко. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. (гурток «Пластичний балет»);

Програма Ю.В. Рібцун «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з ФФНМ» та Трофименко Л.І. Київ ПП «Актуальна освіта» 2013р. «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ»;

Т.М. Шкваріної «Англійська мова для дітей дошкільного віку» Умань 2013 р. 

 

авторськими:

«Програма з патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку» /  

 Н.М. Ситюк (гурток «Люби і знай мій рідний край»);

Програма та методичні рекомендації «Кольорові фантазії» / Л.А. Псурцева (гурток «Кольорові фантазії»);

Програма та методичні рекомендації «Інтелектуальна мозаїка» / С.М. Маринченко (гурток «Умки»);

Програма та методичні рекомендації «Вишиванки» / С.М. Шидловська (гурток «Вишиванки»);

Програма та методичні рекомендації «Оберіг» / Н.І. Шевченко (гурток «Оберіг»).

 

 

 

 

Заклад дошкільної освіти "Ялинка" імені В.О. Сухомлинського працює за  програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у с віті" частина 1, 2

https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/rozvitku-ditini-doshkilnogo-vikuya-u-svitinova-redaktsiyachastina-1.pdf

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/Програма%20розвитку%20дитини%20дошкільного%20віку_Я%20у%20Світі_нова%20редакція_частина%202.pdf